ติดต่อเต็นท์

สหมิตรกลการ

186/1 หมู่ 1 ตำบลชอนไพร

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

081-5965255 , 082-9457642 , 056-722363